Πολυόροφο Κτίριο Γραφείων - Αλίμου

Μελέτη και μηχανολογικές εφαρμογές σε πολυώροφο κτίριο γραφείων επί της Αλίμου.

Μελέτη και τροποποιήσεις αυτοματισμών και επιμερισμού καταναλώσεων σε πολυώροφο κτίριο γραφείων επί της Αλίμου. Τοποθέτηση ηλεκτρονικών θερμιδομετρητών. Συντήρηση κεντρικού ψύκτη Αέρος - Νερού. Έλεγχος και συντήρηση πϊνακα πυρανίχνευσης καθώς και συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος. Εγκατάσταση εξαερισμού σε κυλικείο. Διεξαγωγή ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.

Ask about this product
AddThis Social Bookmark Button

Comments